Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Muuranker.nl en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna: de klant, aangaan.

Levering / levertijden / risico

De opgegeven bestelling kan (indien voorradig) in de meeste gevallen binnen 48 uur geleverd worden. Hiervan afwijkende levertijden zullen in overleg plaatsvinden. Indien een bestelling niet kan worden geleverd binnen de overeengekomen levertijd, heeft de consument het recht om na een wachttijd van 30 dagen de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor goederen die op speciale bestelling van de consument worden geleverd.
Onze producten kunnen (uitsluitend) in heel Nederland worden geleverd, (exclusief wadden eilanden), de goederen worden, indien mogelijk, voor de deur afgeleverd (voor hoogbouw geldt de centrale toegang / portiek). Indien het niet mogelijk is om voor de deur af te leveren, zal de bestelling zo dicht mogelijk bij het afleveradres worden bezorgd.
Voor orders onder € 425.- rekenen wij € 14,50 verzendkosten. Boven € 425.- is het gratis verzenden in Nederland (exclusief wadden eilanden).

Binnenlandse Zendingen zijn standaard te volgen via www.tracktrace.nl. De ontvanger van uw Zending tekent voor ontvangst. Binnen Nederland worden er twee afleverpogingen ondernomen. Daarna heeft de geadresseerde drie weken de mogelijkheid om het pakket op te halen op een Postvestiging van TNT Post.

Betalingen

Bij totstandkoming van de overeenkomst heeft de wederpartij de keuze om te betalen via:
IDEAL telebankieren, of vooruit te betalen.

Herroepingrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mail bericht naar Muuranker.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden. Wijze van retourneren wordt ten allen tijde via E-mail door Muuranker.nl aangegeven. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. De totale kosten van een retourzending zijn ten alle tijde voor rekening van de klant. Voor annuleringen en of aanpassingen van standaard orders/bestellingen na betaling rekenen wij 15% van het artikel aan behandeling en administratiekosten met een minimum van € 7,50.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of speciaal zijn besteld (op maat gemaakte Muurankers e.d.), ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending. Speciaal door ons bestelde artikelen kunnen niet retour genomen worden, tevens kunnen deze artikelen niet geannuleerd worden.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren.
Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen altijd ter beoordeling van de fabrikant zijn. Muuranker.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.
De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Deze datum staat vermeld op de factuur en deze dient derhalve bewaard te worden als zijnde het garantiebewijs. Indien er geen factuur overlegt kan worden kunnen garantiemeldingen niet in behandeling worden genomen.

Aanbiedingen / prijzen / offertes

Alle door Muuranker.nl gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van Muuranker.nl. Als blijkt dat naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen begrijpelijk is dat de aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan Muuranker.nl niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. Onderneming kan zijn aanbieding steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen duren zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van Muuranker.nl.
Offertes zijn eenmaal geldig en persoonlijk. Muuranker.nl is in geval van een offerte niet verplicht tot deellevering. Muuranker.nl behoudt zich het recht voor om in een uitzonderlijke situatie, zonder opgave van redenen een gedane offerte niet uit te leveren.

Reclames

De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Muuranker.nl te worden gemeld (of via info@muuranker.nl) en dienen voorzien te zijn van klant- en factuurnummer, indien men dit niet doet vervalt het recht op garantie. Vooraf beschadigde verpakkingen, dient men niet te accepteren. Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, dient deze alsnog binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden volgens de hiervoor beschreven manier. Gebreken die buiten de garantie vallen kunnen ter beoordeling c.q. herstel worden aangeboden aan Muuranker.nl. Deze zullen echter niet kosteloos in behandeling worden genomen. In het geval van een reparatie zal Muuranker.nl altijd vooraf prijsopgaaf doen van de onkosten.

Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment dat de koopprijs volledig is ontvangen door Muuranker.nl, blijft Muuranker.nl volledig eigenaar van de geleverde goederen.

Aansprakelijkheid

De door Muuranker.nl geleverde producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Muuranker.nl geeft hierop een zelfde garantie en garantietermijn als de fabriek/leverancier op het betreffende product geeft. Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door Muuranker.nl geleverde goederen, gaan de onder garantiebepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal Muuranker.nl niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade. In elk geval zal de garantietermijn nooit meer dan 1 jaar belopen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Overmacht

Buiten hetgeen omtrent overmacht in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, vallen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Muuranker.nl geen invloed kan uitoefenen, onder overmacht. Hierbij inbegrepen zijn eventuele stakingen binnen het bedrijf Muuranker.nl. Indien er van overmacht sprake is, zullen alle overeenkomsten die gesloten zijn, voor onbepaalde tijd (met een maximum van 2 maanden) worden opgeschort.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.
Van toepassing is het Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitgesloten. Muuranker.nl behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht veranderd of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen.

0

Start typing and press Enter to search